شهرداری ارومیه با برگزاری جشنواره انگور در طول سالیان گذشته و بازتاب مناسب آن در سطح ملی باعث طرح الگوواره (بنا به نهادهای اجتماعی فرهنگی وسازمانی خدماتی عمرانی )گردید.

به گزارش مرور نیوز از آذربایجان غربی، امروزه شهرها بیش از آنکه محلی برای فعالیتهای صنعتی و اقتصادی باشند، مرکزی برای فعالیت های جمعی ومدنی هستند وبه این دلیل شاخص های فرهنگی اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مبنای سیاست های عمومی در اداره امور شهرها تلقی شده و در مرکزثقل تدوین راهبردها واولیت های مدیریت شهری قرار گرفته اند.

در واقع فاصله گرفتن از بعدمادی وکالبدی صرف واهمیت یافتن حیات معنایی ومعنوی موجب تحولات اساسی در روشها وسیاست های برنامه ریزی سازماندهی واداره شهر شده است .مدیریت شهری ارومیه بادرک این نکته که فرهنگ خود موید اقتدار اعتبار وثروت است رویکرد باز ساخت فرهنگی رابرای اهداف توسعه وپیشرفت شهری در کانون توجه خود قرارداده است وبا استفاده از این رویکرد توانسته است سیما کارکردوهویت شهر ارومیه را با تحولاتی همه جانبه همراه سازد .

تجربه جهانی نشان میدهد که انجام بسیاری از فعالیت های گسترده فرهنگ همانند نمایشگاه ها وجشنواره ها برعهده شهردار وزیرنظر مدیریت های محلی به این دلیل که بستر فعالیت های فرهنگ وعملیاتی شدن نتایج انها در شهرها فراهم تر از عرصه های ملی است. شهرداری ارومیه با برگزاری جشنواره انگور در طول سالیان گذشته وبازتاب مناسب ان در سطح ملی باعث طرح الگوواره (بنا به نهادهای اجتماعی فرهنگی وسازمانی خدماتی عمرانی )گردید ونهایتا این تفکر در مدیران شهری کم وبیش پذیرفته که شهرداری ها بیش از انکه با فعالیت های خدماتی عمرانی شناخته شوند، با اقدامات فرا کالبدی اجتماعی وفرهنگی خود رابشناسانند .

شهر ارومیه به عنوان مکان برگزاری جشنواره انگور هر سال در شهریور ماه کانون توجه اهالی فرهنگ ودانش بوده وخیل عظیمی از مردم نقاط مختلف کشور برای بازدید از این جشنواره در همان مقطع چند روزه به ارومیه می آیند و اهداف و چشم انداز ازبرگزاری این جشنواره در طی چهار سال گذشته معرفی ارومیه به عنوان یکی از قطب های تولید انگور کشور وشناساندن ان در سطح ملی وحتی فرا ملی، آشنایی مردم باخواص میوه انگور وآثار روحی وجسمی این محصول قرانی، گرد امدن اقوام مختلف ایران زمین ومعرفی فرهنگ بومی محلی وایجاد دوستی وصمیمیت بین هموطنان ایرانی، معرفی جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی ورونق اقتصادی که موجب توسعه گردشگری خواهد بود و همچنین معرفی توانمندی های ارومیه در زمینه های مختلف فرهنگی هنری وتولیدات صنایع دستی وغذایی می باشد

در نهایت به نظر می رسد که برگزاری چنین جشنواره هایی میتواند فاصله وشکافی را که بین مدیریت شهری وجامعه فرهنگی ونخبگان شهری هست را ترمیم نماید وسطح تعامل فرهیختگان با مدیریت شهری را بالابرده وزمینه های استفاده از سرمایه معنوی وخدمات انها را در شهر هر چه بیشتر فراهم نماید.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز