مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پیشگیری باید بر برخورد و مجازات اولویت داده شود و برنامه ریزی به سمت جلوگیری از تخلف و فساد هدایت شود.

به گزارش مرور نیوز، مرتضی فرید مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به هماهنگی و تعاملات صورت گرفته با دستگاه ها و نهادهای مرتبط در زمینه تشخیص تخلف و فساد اداری گفت: پیچیدگی، تخصص و تنوع وظایف و مسوولیت ها در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاب می کند هماهنگی و انسجام بیشتری در زمینه برخورد با تخلفات و فسادهای احتمالی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه عدم تناسب مسئولیت ها و تکالیف با منابع انسانی و مالی به ویژه در کلانشهرها می تواند یکی از عوامل مهم آسیب زا در زمینه تخلف و فساد باشد، اظهار کرد: این موضوع ضرورت توجه بیشتر دستگاه های متولی و ارشد استان ها به حوزه محیط زیست را بیش از پیش می کند.

فرید خاطرنشان کرد: پیشگیری باید بر برخورد و مجازات اولویت داده شود و برنامه ریزی به سمت جلوگیری از تخلف و فساد هدایت شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز