برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۲ شهریور ماه به تفکیک مقاطع تحصیلی اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ٨ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه  (٢٢ شهریور) برای شبکه آموزش ، چهار و قرآن، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣  دانش فنی ،پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩  نرم افزار افترافکت  - پایه١٢- رشته تصویرسازی  

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته طراحی دوخت    

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار - پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای  

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران - پایه١٠- رشته گرافیک  

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی ونگارش   پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی  پایه دوم  

ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی   پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١  )

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  زبان انگلیسی پایه هشتم (  مرور پایه هفتم    )

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم  )

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع:ویرایشگر snagit

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی   

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢  پایه یازدهم علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣    پایه دوازدهم  رشته  علوم تجربی  

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک٢ پایه یازدهم   رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  فیزیک٢  پایه یازدهم  رشته علوم تجربی  

شبکه چهار

متوسطه دوم

ساعت ٧:٣٠  عربی زبان قرآن ١

ساعت ٨ عربی زبان قرآن ٣

ساعت ٨:٣٠ عربی زبان قرآن ٢

ساعت ١٠:١۵ عربی زبان قرآن ٣

ساعت ١٠:۴۵ دین و زندگی ٢

 ساعت ١١:١۵ زبان انگلیسی ١

ساعت ١١:۴۵ فیزیک ٣

ساعت ١٢:١۵ حسابان ١

ساعت ١٢:۴۵ ریاضی و آمار ١

ساعت ١٣:٠۵ ادامه ریاضی و آمار ١

ساعت ١٣:١۵ فیزیک ٣

شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ - علوم و معارف قرآنی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - دین و زندگی ۳ - پایه ۱۲ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ - علوم و معارف قرآنی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ - دین و زندگی ۳ - پایه ۱۲ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز