عضو شورای شهر تهران گفت:سامانه شفافیت برای دریافتی مدیران شهرداری فعال نیست و این ردیف باید ایجاد شود.

به گزارش مرور نیوز، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به ماده الحاقی مصوبه تعارض منافع گفت: کمیسیون نظارت وظیفه داشته است هر شش ماه یک بار گزارشی را ارائه دهد.

وی ادامه داد:، اما به دلیل انجام نشدن اقدامات درست ردیفی در سامانه شفافیت برای دریافتی مدیران شهرداری فعال نیست و این اقدام باید صورت گیرد.

سلیمانی بیان کرد: استخدام نیرو‌ها نیز باید مکرراً انجام شود، اما این کار صورت نگرفته است بر همین اساس از شهرداری تهران می‌خواهم این کار را انجام دهد.

عضو شورای شهر گفت: هنوز لیستی از مهندسان دارای رابطه استخدامی با شهرداری تهران اعلام نشده است و باید این لیست نیز به اطلاع برسد.

وی با اشاره به سفر‌های خارجی گفت‌: مرکز ارتباطات شهرداری تهران باید تأخیر ایجاد شده در بروز رسانی سفر‌ها را به حداقل برساند.