جلسه رسیدگی به پرونده سایت بانک برتر و خبرگزاری جهان نیوز و روزنامه قانون امروز در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

به گزارش مرور نیوز، در جلسه امروز دادگاه به پرونده  مدیر مسئول سایت بانک برتر ، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که مدیرمسئول این سایت با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

همچنین در جلسه دادگاه  به پرونده  مدیر خبرگزاری جهان نیوز، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نیز رسیدگی شد که مدیر این خبرگزاری با اکثریت قریب به اتفاق آرا، مجرم شناخته نشد. 

یکی از پرونده‌های مورد رسیدگی در جلسه دادگاه امروز، پرونده مدیرمسئول روزنامه قانون به اتهام نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که پس از پایان جلسه دادگاه  با نظر اکثریب آرا مجرم شناخته شد و با اکثریب قریب به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز