در آبان ماه ۱۴۰۰، در کل کشور معادل ۶۳۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبغ به ترتیب ۳۲/۵ و ۱۶/۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی از جریان مبادلات چک‌ها نشان می‌دهد که  در آبان ماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۷/۱ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از تظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۲ و ۲۴.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.  در استان تهران حدود ۲/۲ میلیون فقره چک به ارزش حددود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده است.

در کل کشور بیش از ۶/۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰ و ۲۶/۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱/۱ و ۸۷/۸ درصد وصول شده است.

در کنار آمار چک‌های وصول شده، در آبان ماه ۱۴۰۰، در کل کشور معادل ۶۳۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبغ به ترتیب ۳۲/۵ و ۱۶/۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸/۹ و ۱۲/۲ درصد برگشت داده شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز