رصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۱.۳درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان وبلوچستان وکمترین آن مربوط به استان بوشهر است.

به گزارش مرور نیوز، مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرد؛ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۱.۳ درصد بوده که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٦٦.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٣.٩ درصد) است.

 

کل خانوارها

در دی ماه ١٤٠١، شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ۵۸۷.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٥.٦ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ٢.١ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۱.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٦٦.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٣.٩ درصد) است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ١٤٠١، برای خانوارهای کشور به عدد ۴۶.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم د ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (٥١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤١.٣ درصد) است.

 

خانوارهای شهری

در دی ١٤٠١، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ۵۷۸.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٦.١ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ٢.٥ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۵۰.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٦١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤١.٠ درصد) است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۵.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٥٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٠.٢ درصد) است.

 

خانوارهای روستایی

در دی ماه ١٤٠١، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ۶۳۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٣ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان بوشهر با ٦.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ١.٣ درصد می‌باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۴.۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٧٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤٥.١ درصد) است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ١٤٠١، برای خانوارهای روستایی به عدد ۵۰.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین (٥٥.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٣.٨ درصد) است.