مرکز آمار ایران اعلام کرد: ضریب جینی در سال 1394 در کل کشور 0.39 بوده است که در مقایسه با سال پیش از آن با عدد 0.38 به میزان یک صدم افزایش داشته است.

به گزارش مرورنیوز، یکی از شاخص های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است.
ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد در صد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.
سال هاست که شاخص های نابرابری از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران محاسبه و به سیاستگذاران، اقتصاددانان و کاربران اصلی طرح ارایه می شود. 
نگاهی به مهمترین نتایج شاخص های نابرابری درسال گذشته در مناطق شهری و روستایی و کل کشور نشان می دهد، در مناطق شهری نیز ضریب جینی با یک صدم افزایش از 0.36 به 0.37 رسیده است و همچنین در مناطق روستایی با عدد 0.34 بدون تغییر باقیمانده است. 
در مناطق شهری بیشترین کاهش ضریب جینی در سال 1394 نسبت به سال 1393 مربوط به استان های آذربایجان غربی، ایلام و البرز است. همچنین در مناطق روستایی بیشترین کاهش ضریب جینی در سال 1394 نسبت به سال 1393 مربوط به استان لرستان بوده است.
سهم 20 درصد فقیرترین جمعیت در سال 1394 در کل کشور 6 صدم و در مناطق شهری و روستایی هفت صدم نسبت به سال 1393 بدون تغییر بوده است .
مرکز آمار اعلام کرده که نشریه طرح ضریب جینی سال های 94-1389بزودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز