توصیه‌نامه طبقه‌بندی ریسک، مشتریان جهت افزایش کارایی مبارزه با پولشویی و تبیین ساز و کار اجرایی، تهیه و منتشر شد.

به گزارش مرور نیوز به سازمان بورس و اوراق بهادار، در نامه‌ای که به امضای روح الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، آمده است: با افزایش میزان و شدت نظارت، هزینه های نظارت افزایش می یابد از این رو جهت کنترل و کاهش هزینه های نظارتی در عین حفظ کارایی نظارت، باید بر موارد پرریسک تمرکز کرد که این امر نیز مستلزم طبقه بندی ریسک مشتریان است .

دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی از مخاطبان این توصیه نامه خواسته است که آن را جهت مطالعه، بهره برداری و اجرایی کردن ارزیابی ها و طبقه بندی های مرتبط با ریسک در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار دهند .

این نامه خطاب به مدیران عامل بورس ها، کارگزاران و سایر نهادهای مالی تحت نظارت، شرکت فرابورس ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تهیه شده است .

خاطرنشان می شود، مطابق مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، انجام امور شناسایی و طبقه بندی ریسک مشتریان و همچنین ارسال گزارش عملیات و معاملات مشکوک بر عهده نهادهای تحت نظارت است .

همچنین با عنایت به اینکه در مواد 31 و 32 دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، طبقه بندی ریسک مشتریان الزامی شده است، بر این اساس مستند پیوست آن با توجه به تجربیات بین المللی با نام" توصیه نامه طبقه بندی ریسک مشتریان" جهت افزایش کارایی مبارزه با پولشویی و تبیین سازو کار اجرایی تهیه شده است که در فایل پیوست قابل دسترسی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز