شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار سال 1395 برابر است با 229.77 که نسبت به فصل قبل 29.16 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 2.56 درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، برابر با 1.98 درصد است.

به  گزارش مرور نیوز به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی فصل بهار 1395 منتشر شد.

شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100= 1390) در فصل بهار سال 1395 برابر است با 229.77 که نسبت به فصل قبل 29.16 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 2.56 درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، برابر با 1.98 درصد است.

شاخص گروه‌های اصلی

شاخص گروه  غلات در فصل بهار 1395 برابر با 244.85 است که نسبت به فصل قبل 10.78 درصد افزایش یافته است میزان تغییرات چهار فصل به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 4.65 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه سبزیجات در فصل بهار سال 1395 باربر با 236.76 است که نسبت به فصل قبل 47.65 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 5.05 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه  میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در فصل بهار سال 1395 برابر با 300.02 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.41 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه(، 0.88 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه دانه‌ها و میوه‌های روغنی در فصل بهار سال 1395 برابر با 338.47 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.57 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 7.98 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه محصولات نوشابه‌ای و ادویه‌ای در فصل بهار سال 1395 برابر با 404.78 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.49 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 10.98 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه توتون و تنباکو در فصل بهار سال 1395 برابر با 252.95 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1616.71 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهای به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 5.68 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه مواد خام طبقه‌بندی نشده در فصل بهار 1395 برابر با 178.76 است که نسبت به فصل قبل 18.90 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 8.09 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه حیوانات و محصولات حیوانی در فصل بهار 1395 برابر با 214.33 است که نسبت به فصل قبل 21.53 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 3.53 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز