مرکز آمار ایران امروز گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در اسفند ١٣٩٧ را منتشر کرد .

به گزارش مرور نیوز، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٥,٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با سه درصد افزایش بود. در اسفند ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠= ١٣٩٥) به ١٦٤,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزایش نشان می­دهد. 

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٥.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٣.٠ درصد افزایش بود.

بر این پایه، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 1396 (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٧.٥ درصد است. 

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٥٨.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٩.٥ درصد) بود.

بر این اساس، خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط هشت درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.

نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٧ نیز برای خانوارهای کشور به عدد ٢٦.٩ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایلام با (٣١.٧ درصد) و کمترین آن، متعلق به استان­ کرمان با (٢١.٦ درصد) بود.

شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان­ها در اسفند ١٠,١ درصد محاسبه شد که نسبت به ماه پیش از آن یک درصد افزایش نشان می­‌دهد.

در اسفند ١٣٩٧، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠= ١٣٩٥) به ١٦٣,٣ رسید که نسبت به ماه قبل، ٣.٨ درصد افزایش نشان می­دهد.

در این ماه، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢.٤ درصد افزایش بود.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٦,٦ درصد شد. 

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (٥٦.٤ درصد) و کمترین آن متعلق به استان هرمزگان (٣٨.٣ درصد) می شد.

بر این اساس، خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط، ٩.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ٨.٣ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند. 

نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری نیز به عدد ٢٦.٦ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایلام (32 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (22 درصد) بود.

شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها نیز در اسفندماه 10 درصد ثبت شد که نسبت به بهمن ماه گذشته ١.١ واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

در اسفند ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠= ١٣٩٥) به ١٧٠,٣رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٥ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­ کردستان با ٦.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.٣ درصد افزایش بود.

درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال 1396 (تورم نقطه به نقطه) نیز ٥٢.٧ درصد ثبت شد.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (٦٤.٧ درصد) و کمترین آن متعلق به استان هرمزگان (٤٢.٣ درصد) بود.

بر این اساس، خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط 12 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ١٠.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.

نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ٢٨.١ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان لرستان (34 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٠.٩ درصد) بود.

شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها در اسفند ١٣.١ درصد محاسبه شد که نسبت به ماه پیش از آن، ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز