معامله اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک ملی ایران آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، از روز گذشته لغایت 23 مردادماه تعداد محدودی اوراق گواهی سپرده در تمامی شعب  بانک ملی عرضه می گردد.

این اوراق یکساله، با نام، قابل انتقال به غیر و معاف از مالیات، با سود 18 درصد سالانه منتشر می گردد که در مقاطع یک ماهه سود آن قابل پرداخت می باشد.

بازخرید اوراق قبل از سررسید با نرخ 10 درصد سالانه از تاریخ انتشار در شعب بانک صورت خواهد گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز