وزیر نفت با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی به 600 میلیون متر مکعب در روز،گفت: به زوی برداشت گاز…