بانک صنعت و معدن مبلغ ١٠ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح های کارگروه رفع موانع و رونق تولید در کشور به طرح های کوچک و متوسط صنعتی پرداخت کرد.

به گزارش مرورنیوز، این میزان تسهیلات به ٨٣٢ طرح در ٣١ استان کشور پرداخت شده است.

میزان پرداختی به صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد رونق در تولید کشورتوسط بانک صنعت و معدن از طریق معرفی کارگروه های استانی ٦ هزار و ٩٠٠ میلیارد ریال و به شکل مستقیم ٣ هزار و ٦٠٠ میلیارد ریال بوده که به ترتیب به ٣٨٩ و ٤٤٣ طرح تخصیص یافته است.

گفتنی است طرح رونق تولید توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و برای کمک به واحدهای صنعتی ناکارآمد، با پیشرفت بالای ٦٠ درصد که تعداد آن ها در مرحله اول به ١٠ هزار واحد می رسد تدوین شده است.