نخستین اعتراض دانش آموزی در سال تحصیلی جدید با اعتصاب و تظاهرات ضد دولتی و درگیری با ماموران پلیس در 70 شهر ایتالیا برگزار شد.

به گزارش مرورنیوز، هزاران نفر از دانش آموزان معترض در سراسر ایتالیا علیه اصلاحات آموزشی دولت و برای دفاع از سیستم تحصیلی رایگان، حق تحصیل، درآمد با کرامت و آزادی و علیه خصوصی سازی مدارس وارد میدان شده و دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. در این اعتراض ها لحظات تنش و درگیری با ماموران پلیس که در برخی موارد از گاز اشک اور برای پراکنده کردن معترضین استفاده کردند، بوقوع پیوست. 

دانش آموزان ایتالیایی در نخستین اعتراض در سال تحصیلی جدید خواستار دسترسی رایگان و با کیفیت به سیستم آموزش شده و علیه اصلاحات آموزشی و افزایش قدرت مدیران مدارس شعار دادند. برخی از معترضین که قصد پیمودن مسیرهای متفاوت از مسیر تعیین شده تظاهرات را داشتند از سوی پلیس محدود شده و لحظات تنش به وجود امد. 

در این تظاهرات شعارنوشته هایی نظیر 'مدارس باید دولتی بمانند و نباید به آنها دست زد ما با برای دفاع از آن مبارزه می کنیم' ، 'اگر اینده ما را بلوکه کنند، ما نیز شهر را بلوکه می کنیم'، 'دیگر بس است، ما تصمیم می گیریم' به چشم می خورد. 
معترضین در سراسر ایتالیا علیه سیاست های دولت و در دفاع از آموزش رایگان برای همه، حق تحصیل و علیه اوضاع اسف بار آموزشی که منجر به رد هزاران دانشجو از بورس تحصیلی می شود و همچنین علیه نابرابری های اقتصادی و فرهنگی و برقراری دمکراسی راهپیمایی کردند. 
به عقیده معترضان، اصلاحات آموزشی دولت ایتالیا باعث افزایش قدرت مدیران مدارس و موسسات آموزشی شده تا جایی که مدیر آموزشگاه همانند مدیرعامل یک شرکت، تیم خود (معلمان) را انتخاب می کند و مدارس تبدیل به شرکت های کوچکی می شوند که در آن مدیران حکومت می کنند. معلمان نیز در این سیستم براساس شایسته سالاری ساختگی انتخاب می شوند. براین اساس، معلمانی که به مدیران نزدیک تر هستند بکار گرفته می شوند و دمکراسی داخلی موسسات آموزشی تخریب می شود. 
این تظاهرات که از صبح امروز جمعه آغاز شده است همچنان ادامه دارد. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز