محققان موفق شدند ژن های دخیل در تشکیل سلول های بنیادی اسپرمی و ناباروری را کشف کنند.

به گزارش مرورنیوز به نقل از پایشگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان معتقدند که ژن های Rhox ممکن است در تشکیل تومورهای بیضه ای که از سلول های زایا به وجود می آیند و قادر به تبدیل شدن به سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی نیستند نقش داشته باشند.

چنین سلول هایی در مرحله پیش اسپرماتوگونی متوقف می شوند. همچنین به نظر می رسد که ژن های Rhox برای استفاده در رویکردهای طب بازساختی برای احیای باروری از طریق درمان با سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی نیز مفید باشند.

محققان ژن های RHOX مربوط به ۲۵۰ مرد را که اسپرم اندکی داشتند توالی یابی کردند و دو موتاسیون در یک ژن به نام RHOXF۱ و چهار موتاسیون در دو ژن RHOXF۲ و RHOXF۲B را شناسایی کردند.

در مردان دارای غلظت و تعداد اسپرم طبیعی، تنها یک موتاسیون شناسایی شد. به نظر می رسد یکی از موتاسیون های مرتبط با تعداد اسپرم اندک، به طور معناداری توانایی فاکتور رونویسی RHOXF۲/۲B برای تنظیم ژن های هدفش را مختل می کند.

مدل سازی مولکولی پیشنهاد می کند که این موتاسیون ساختار سه بعدی را تغییر می دهد. سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی به مردان اجازه می دهند که تا سن ۷۰ سالگی توانایی تولید اسپرم را داشته باشند.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که Rhox۱۰ برای سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی حیاتی است و موتاسیون در این ژن موجود به ناباروری در مردان شود.

ژن های Rhox روی کروموزومx قرار دارند و تصور می شود که ناباروری مردان به دلیل ژن های موتاسیون یافته روی کروموزومX باشد، زیرا مردان تنها یک نسخه از این کروموزوم را دارند و هر گونه مشکل در ژن های وابسته به X می تواند منجر به ناباروری در آن ها شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز