ریشه‌های موئین از قابلیت سنتز و تجمع متابولیت‌های ثانویه گیاهی برخوردار هستند. در دهه‌های اخیر توجه قابل‌ملاحظه‌ای به سنتز ترکیب‌های ثانویه ارزشمند در ریشه‌های موئین معطوف شده‌ است.

به گزارش مرورنیوز، این تحقیق به‌ منظور بهینه‌سازی القا و شرایط کشت ریشه معمولی و ریشه موئین گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) با استفاده از اکسین‌های IAA، IBA و NAA انجام شد.

این تحقیق طی دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله اول به‌ منظور ریشه‌زایی ریزنمونه‌های برگ از اکسین‌های IAA و NAA در محیط کشت MS نیمه جامد با غلظت‌های مختلف۰.۳، ۰.۶ و ۱ میلی‌گرم در لیتر استفاده شد. سپس بیشترین میزان القای ریشه (۱۰۰%) و بیشترین میانگین تعداد ریشه در غلظت ۱ میلی‌گرم در لیتر NAA به دست آمد.

در مرحله دوم، القای رشد و تکثیر ریشه‌های نابجا و موئین بدست‌ آمده از ریزنمونه برگ، در محیط کشت MS مایع با استفاده از اکسین‌های IAA، IBA و NAA در غلظت‌های ۰، ۰.۵، ۱ و ۱.۵ میلی‌گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج بدست‌ آمده مشخص شد که بیشترین وزن‌ تر و بیشترین وزن خشک ریشه در محیط کشت MS مایع حاوی ۰.۳ میلی گرم در لیتر NAA و ۱.۵ میلی‌گرم در لیتر IBA حاصل شد و در تیمارهایی که حاوی NAA بودند ریشه موئین تشکیل شد.

گفتنی است، این تحقیق با تلاش گروهی از محققان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز