در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان نحوه رسیدگی به اعتراضات نمایندگان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی مرورنیوز، نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده 3 این آیین نامه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب ماده 3- ماده 41 قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و تبصره دو ادغام شد.

ماده 41- هیات رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه بندی نسبت به تاکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می کنند.

نمایندگان مرتبط می توانند ظرف 48 ساعت پس از توزیع گزارش اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیات رئیسه تقدیم کنند تا هیئت مشترک متشکل از هیات رئیسه مجلس و روسای شعب با دعوت از نمایندگان معترض به امتیاز خود ظرف 48 ساعت پس از انقضای مهلت فوق الذکر به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر کنند.

پس از اتمام این مراحل هیات رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون ها بر مبنای امتیاز هر فرد اقدام می کند.

تبصره: پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی و در صورتی که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف بیست و چهار ساعت اعتراض خود را مکتوب و به هیات رئیسه مجلس تقدیم کند تا هیات مشترک مذکور با شنیدن نظر معترضین و بررسی اعتراضات نسبت به تعیین نهایی اعضای کمیسیون های تخصصی تا 48 ساعت پس از انقضای مهلت اعتراض اقدام کنند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز