معاون اول رییس جمهوری مصوبه دولت در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش مرور نیوز، هیئت وزیران در جلسه 13/2/1396 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) - مصوب 1395- تصویب کرد:
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تصویب¬نامه شماره 102828/ت47644ه مورخ 22/5/1391 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در کلیه مواد، عبارت "هیئت امنا" به عبارت "مجمع عمومی" اصلاح میشود.
2- در بند (الف) ماده (7)، عبارت "بند (د) ماده (38) قانون" به عبارت "بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)" اصلاح می¬شود.
3- ماده (9) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 9- مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر است:
الف- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع)
ب- وزیر اموراقتصادی و دارایی
ج- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
ه- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

4- ماده (11) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 11- اعضای هیئت مدیره متشکل از سه تا پنج نفر می باشد که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید مجمع عمومی با ابلاغ رییس مجمع عمومی منصوب خواهند شد.
5- ماده (13) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 13- مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع عمومی و تأیید و حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شود.این اصلاحیه به موجب نامه شماره 1597/102/96 مورخ 3/4/1396 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است .

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز