سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک به عملیات و مأموریت های حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی، اعزام نیروهای نظامی و پلیس را اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، غلامعلی خوشرو در نشست روز سه شنبه کمیته چهارم مجمع عمومی این سازمان که به منظور بررسی مسائل مربوط به عملیات حفظ صلح برگزار شد، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای اعزام نیروهای نظامی و و پلیس و تأمین پشتیبانی و خدمات لازم برای نیروهای صلحبان این سازمان اعلام کرد.
خوشرو اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایجاد هر گونه ساز و کار توسط ملل متحد برای برخورد با چالش های پیش روی عملیات صلحبانی، اعزام صلحبانان یا تمدید مأموریت یک عملیات، بایستی با غایت توجه و احترام به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و دیگر اصول حاکم بر عملیات صلحبانی صورت گیرد. 
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در این خصوص بر ضرورت رعایت و احترام به اصولی مانند رضایت طرف های درگیر، عدم استفاده از زور به جز در دفاع از خود، بی طرفی، احترام به اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی همه کشورها و عدم مداخله در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی آنان است، تأکید دارد.
سفیر کشورمان ادامه داد: حمایت از غیرنظامیان، مسوولیت اولیه کشورهای میزبان بوده و عملیات صلحبانی در صورت داشتن دستور کار مربوطه، بایستی از تلاش های ملی در زمینه حمایت از غیرنظامیان پشتیبانی کند. 
به گفته نماینده کشورمان، بر همین اساس، هرگونه مداخله نظامی توسط سازمان ملل متحد یا توسط هر نیروی خارجی دیگر به بهانه حمایت از غیرنظامیان قابل پذیرش نیست.
وی تأکید کرد که مقابله با سوء رفتار از جمله استثمار و سوء استفاده جنسی از سوی صلحبانان بایستی به عنوان یکی از اولویت های ملل متحد در اجرای عملیات صلحبانی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده دائم کشورمان در پایان با اشاره به استفاده فزاینده از فناوری های نوین در مأموریت های صلحبانی، گفت: به رغم قابل درک بودن استفاده از این فناوری ها، به دلیل پیچیدگی مأموریت های صلحبانی، جمهوری اسلامی ایران تأکید می کند که جنبه های حقوقی استفاده از فناوری های نوین و جمع آوری اطلاعات بایستی بر اساس فرایندهای مناسب بین دولتی مورد بررسی قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز