دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سر پرست، گفت: شاهد تغییرات اساسی در این قانون هستیم و شرایط واگذاری کودکان آسان شده است.

به گزارش مرورنیوز، علی صالحی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین نشست منطقه ای هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سر پرست گفت: خانواده به عنوان یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی محسوب می شود و بیشترین نقش را در تربیت فرزندان دارد و  به عنوان یکی از مهم ترین رکن های جامعه نقشی بی بدیل در آینده سازی جامعه دارد.

وی گفت: متاسفانه ما همزمان با پیشرفت علمی جامعه ها، شاهد رشد عقب ماندگی اخلاقی جامعه ها هم هستیم و خانواده ها دچار آسیب شده اند.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز ادامه داد: جامعه ها برای جبران مشلات ناشی از آسیب پذیری خانواده ها که دامنگیر فرزندان می شود، تمهیداتی را اندیشیده اند و نهاد های حمایتی در این راستا پا به میدان نهاده اند ولی جای خالی خانواده را هیچ نهادی نمی تواند پر کند.

علی صالحی با اشاره به قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سر پرست گفت: ما شاهد تغییرات اساسی در این قانون هستیم و دامنه سرپرستی گسترش یافته و شرایط واگذاری کودکان آسان شده است.

وی اضافه کرد: در قانون جدید اقدامات تشویقی برای سرپرستی کودکان در نظر گرفته شده است و صدور حکم سرپرستی موجب قطع مستمری بهزیستی نمی شود.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: در گذشته این قانون تنها شامل زوجین فاقد فرزند می شد اما هم اکنون دامنه شمول آن افزایش یافته است.

اصغر تک بند رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز نیز انتقاد کرد و گفت: ما نباید عدم قطع مستمری را به مستمری بهزیستی محدود کنیم و می توانیم مستمری بازنشستگان را نیز در نظر داشته باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز