اعضای شورای فنی تیم‌های ملی پس از جابه‌جایی‌های صورت گرفته معرفی شدند.

به گزارش مرورنیوز به نقل از سایت فدراسیون کشتی، با توجه به جابه‌جایی برخی از اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور به دلیل مسوولیت‎‌های اجرایی ذیربط و نیز اصلاحات صورت گرفته در اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی سنتی کشور، با لحاظ به مفاد بخش «ب» از اصلاحیه آیین‌نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم‌های ملی کشتی کشور، مصوب مورخ 17 شهریور 95  سمینار روسای هیئت‌های کشتی استان‌های کشور، اعضای شوراهای فنی کشتی‌های آزاد، فرنگی و سنتی تیم‌های ملی  کشتی کشور با استناد به شاخص‌های بند یکم و مفاد بند ٤-٨ از بخش مذکور به شرح زیرمعرفی می‌شوند:

7 عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور:

1-  حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی): دارنده عنوان جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و همچنین سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.
2-  رحیم علی آبادی: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و سابقه عضویت در شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی کشور.
3-  محمد دلیریان: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی و همچنین عضویت در شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی کشور.
4-  مرتضی (بهرام) منصور مشتاقی: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی کشور.
5-  علیرضا لرستانی: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی ، همچنین عضویت در شورای فنی تیم ‌ای ملی کشتی فرنگی کشور.
6-  احد پازاج: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی کشور.
7- سیدحسین مرعشیان دارنده عناوین آسیایی (رئیس هیئت کشتی استان خوزستان)

7 عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور:

1-  منصور برزگر: دارنده عناوین  المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی،مدیریت تیم های ملی و عضویت در شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد کشور.
2-  ابراهیم جوادپور: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد کشور.
3-  علی بیات: سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور و مربیگری تیم ملی.
4-  محمد حسین محبی دارنده عناوین جهانی و آسیایی (رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه).
5-  عسگری محمدیان: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و سابقه عضویت در شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد کشور.
6-  حسن حمیدی دارنده عنوان  آسیایی و سابقه مربیگری تیم ملی.
7-  مجید خدایی دارنده عناوین جهانی و آسیایی و سابقه مربیگری تیم ملی.

شورای فنی کشتی‌های سنتی:
1-  سلطانعلی ترخاق: رئیس اسبق فدراسیون کشتی و از پیشکسوتان ورزش باستانی و کشتی پهلوانی
2-  دکتر امین رشید لمیر: سابقه پهلوانی کشور، عناوین کشوری در کشتی آزاد و قهرمان نوجوانان آسیا
3-  رضا شاه منصوری: قهرمان کشور، قهرمان کشتی های محلی لوچووگیله مردی وسابقه مربیگری تیم ملی ساحلی.
4-  حمید قشنگ: پهلوان کشور و سابقه مربیگری تیم ملی پهلوانی.
5-  خلیل پشتیبان: قهرمان آلیش و سابقه مربیگری تیم ملی آلیش.
6-  خسرو دلیر: قهرمان کشتی با چوخه و سابقه مربیگری تیم ملی جودو.
7- سرکار خانم آنا براتی: سابقه مربیگری تیم ملی آلیش بانوان
8- سرکار خانم ستاره اسماعیلی: سابقه مربیگری تیم ملی آلیش بانوان
9- سرکار خانم عصمت خسروی: سابقه مربیگری

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز