سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی پایان یافت