گردهمایی پیشکسوتان اطلاعات و عملیات لشکر محمد رسول الله