کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای امروز ۲۵ شهریور ماه در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش مرور نیوز، میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۷ و شاخص کنونی کیفیت هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت اخیر با عدد ۵۴ هر دو از شرایط سالم هوا نشان دارد.

کیفیت هوای سمزقند و خیام جنوبی مشهد در شرایط پاک و سایر ۲۱ منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط سالم قرار دارد.