تصاویری که گفته می‌شود مربوط به نخستین محموله کمک‌ها به مردم تحت محاصره غزه می‌باشد.

1

2