بر اساس آمار‌های مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، میانگین سن پدر در هنگام تولد اولین فرزند در کل کشور در ۹ ماهه امسال برابر با ۳۲.۱ سال بوده است

به گزارش مرور نیوز، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال ، بر اساس آمار‌های موجود در پایگاه جمعیت سازمان ثبت احوال کشور میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری در کل کشور در ۹ ماهه امسال برابر با ۳۲.۱ سال بوده است.

بر اساس این گزارش میانگین سن پدر در هنگام تولد اولین فرزند در نقاط شهری برابر با ۳۲.۶ سال و در نقاط روستایی برابر با ۲۹.۹ سال بدست آمده است. در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در بین استان‌ها بیشترین میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری مربوط به استان تهران با رقم ۳۴.۵ سال و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۷/۱ سال است.