تصویری از اقامه نماز باران در اصفهان را مشاهده می کنید.

باران