تصویری از یک کار غیر فرهنگی بر دیوار حمام تاریخی ارگ کریمخانی در ارگ کریم خان شیراز را مشاهده می کنید.

حمام ارگ