تصویر زیبایی از حمام ابوالمعالی در استان یزد را مشاهده می کنید.

حمام