آتشکده بهرام یزد یا همان آتشکده ورهرام یزد، یکی از اماکن مربوط به زرتشتیان، شامل ساختمان و باغ مشجر که در قرون اخیر ساخته شده و طراحی آن از هنر و معماری هخامنشیان متأثر بوده است.

آتشکده