تصویری از قوهای مهاجر را بر فراز تالاب بین المللی سرخ رود استان مازندران را مشاهده می کنید.

تالاب