تصویری از تیپ دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در سال ۱۳۷۰ را مشاهده می کنید.

دانشجو