تصویری زیبا از گردنه الماس، در جاده اسالم به خلخال را مشاهده می کنید.

برف