عکسی را از دره راگه در کرمان را مشاهده می کنید.

طبیعت