تصویری از لحظه غروب در دریای خلیج فارس را مشاهده می کنید.

خلیج فارس