عکسی زیبا را از لنج‌های جنوب را مشاهده می کنید.

لنج