یک پل سنگی نادر و طبیعت ساخت، در خراسان جنوبی که دیدنش ارزشمند است.

پل