ارتفاع برف در جاده روستای بالان کلیبر، آذربایجان شرقی.

برف