تصویری زیبا از ساحل تبن در استان هرمزگان را مشاهده می کنید.

هرمزگان