طبیعت بکر دیلمان مانند همه نقاط زیبای کشورمان صحنه های بدیعی از خود به نمایش می گذارد که دل هر بیننده ای را به وجد می آورد.

گیلان