تصویر زیبایی از اشترانکوه (مشهور به آلپ ایران) در لرستان را مشاهده می کنید.

اشترانکوه