در طبیعت حالاتی در برخی حیوانت بروز می کند که بی شباهت به برخی از خصوصیات انسانها نیست.

گراز