تصویری زیبا از طلوع ماه بر فراز قله ساوالان را مشاهده می کنید.

ساوالان