عکسی را از برج‌های خرقان استان قزوین، شاهکار معماری سلجوقی را مشاهده می کنید.

سلجوقی