تصویری از ساباط و بادگیرها در یزد را مشاهده می کنید.

یزد