تصویری از تنگستان بوشهر و مزرعه تنباکو را مشاهده می کنید.

بوشهر