عکسی از گنبد مدرسه رکنیه یا سیدرکن الدین یزد را مشاهده می کنید.

یزد