مقرنس‌های زیبای ورودی مسجد جامع یزد را مشاهده می کنید.

یزد