عکسی از زمستان جاده جنگلی النگ‌دره را مشاهده می کنید.

گلستان